Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto hoitaa kirkkolaissa, muussa laissa ja kirkkojärjestyksessä sille säädetyt sekä muutoin sille määrätyt tehtävät sekä ne toimeenpano- ja hallintotehtävät, joita ei ole säädetty tai määrätty muun viranomaisen tehtäviksi tai jotka asian luonteen vuoksi kuuluvat kirkkoneuvoston suoritettaviksi.
Kirkkoneuvosto päättää lisäksi seuraavista kirkkovaltuustolle muutoin kuuluvista asioista:

1. hankinnsta, jos sen arvo ei ylitä 300 000 euroa TAI kirkkovaltuuston erikseen päättämää rahamäärää eikä valtuusto ole pidättänyt määrätyn tavaralajin tai palvelujen hankintaa itsellään;

2. muun kuin kirkkolain 3 luvun 0 §:n 2 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetun rakennuksen rakennuspiirustuksen hyväksymisestä, jos kustannusarvio ei ylitä 700 000 euroa TAI kirkkovaltuuston erikseen päättämää rahamäärää eikä kirkkovaltuusto ole pidättänyt määrätyn rakennuksen tai rakennustyypin piirustusten hyväksymistä itsellään;

3. irtaimien omaisuuden myynnistä ja lahjoituksesta, jollei sen arvo ylitä 5000 euroa TAI kirkkovaltuuston erikseen päättämää rahamäärää,
4. metsän, maa-aineksen ja turpeen myynnistä,
5. kiinteää omaisuutta koskevaasta suostumuksesta tai vuokraamisesta sekä muusta vuokra- ja käyttösopimuksesta,
6. lainan ottamisesta sekä lainan uudistamisesta ja lainan maksuajan pidentämiestä.


Vaaleilla valittu kirkkovaltuusto valitsee sen 11 jäsentä kahden vuoden välein.

 

Kirkkoneuvoston jäsenet vuosina 2023-2024:

Niemelä Harri, kirkkoherra, puheenjohtaja
Lehtonen, Pertti, varapuheenjohtaja

Sanaslahti, Erja
Taipale, Tuomas
Hiekkamäki, Lea
Korpi, Reino
Kaislo, Anja
Kivimäki, Hanna
Honkanen, Jorma
Rantanen, Heikki
Stenhäll, Juhani